Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Wat is een vertrouwenspersoon 

Als vertrouwenspersoon ben ik de brug tussen u en jeugdzorg.

Wanneer er dingen die niet goed lopen bij jeugdzorg in het vrijwillige kader.

Dan ben ik als vertrouwenspersoon er om de zaak weer in beweging te krijgen.

Altijd samen met de ouder(s) /verzorger(s),

Of met u alleen wanneer het conflict tussen ouders te groot is en u er alleen voorstaat. 

Maar altijd in het belang van het kind of kinderen.  

 

Samen zoeken wij uit wat er aan de hand is.

Als er dingen moeten veranderen, ondersteun ik u bij de stappen die daarvoor nodig zijn.

Van hulp bij e-mails of klachtbrieven schrijven, tot ondersteuning bij gesprekken.

Ook zal ik u uitleggen wat de rechten en plichten zijn voor voor u allen of samen als ouders.

Maar ook welke die zijn voor jeugdzorg instanties  en Gecertificeerde Instellingen (GI)  

Waar nodig zal een advocaat worden ingeschakeld. 

 

 Als uw vertrouwenspersoon zal ik wat u vertelt nooit openbaar maken.

Behalve wanneer er iets verteld wordt dat gevaarlijk is voor u of de mensen om u heen.

Dit bespreek ik altijd eerst met u. Er gebeurt niets buiten u om. 

Als vertrouwenspersoon ben ik onafhankelijk, ik werkt niet voor een instelling of jeugdzorg. 

 

 

De Jeugdwet

Artikel 1a.

jeugdigen, ouders of pleegouders een beroep kunnen doen op een  vertrouwenspersoon.

Een vertrouwenspersoon. die niet voor een rechtspersoon werkzaam is, is in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die niet ouder is dan drie jaar.

 Artikel 4.1.9

1 De jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde instelling informeren jeugdigen, ouders en pleegouders tijdig over de mogelijkheid gebruik te maken van de diensten van een vertrouwenspersoon.

 2 De jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde instelling stellen een vertrouwenspersoon.  in de gelegenheid zijn taak uit te oefenen,waartoe zij ten minste bij algemene maatregel van bestuur te bepalen verplichtingen nakomen.

 3 De jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde instelling dragen er zorg voor dat de jeugdigen, ouders en pleegouders zelfstandig, zonder tussenkomst van derden, contact kunnen hebben met een vertrouwenspersoon.